การติดเครื่องหมายอินทรธนูข้าราชการครู

การติดเครื่องหมายอินทรธนูข้าราชการครู

           ๑. บ่าอินทรธนูข้าราชการครูชุดปฏิบัติการ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าชุดกากี ที่ข้าราชการพลเรือนแต่งกายปฏิบัติงานตามปกติ

        ๒. บ่าอินทรธนูข้าราชการครูชุดพิธีการ หรือที่เรามักเรียกกันว่าชุดขาว ใช้ในพิธีการสำคัญ ทั้งพระราชพิธี และรัฐพิธี

๑.การติดบ่าอินทรธนูข้าราชการครู ชุดปฏิบัติการ หรือชุดกากี ในแต่ละระดับมีดังนี้

        ๑.๑ ข้าราชการครูระดับ คศ.๑ หรือระดับปฏิบัติการ บ่าอินทรธนูมี ๓ แถบเล็ก แถบนขมวด (C5-C6)

          ๑.๒ ข้าราชการครูระดับ คศ.๒และ ข้าราชการครูระดับ คศ.๓ หรือระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ บ่าอินทรธนูมี ๑ แถบใหญ่ ๑ แถบเล็กขมวด (C7-C8)

 
            ๑.๓ ข้าราชการครูระดับ คศ.๔และ ข้าราชการครูระดับ คศ.๕  หรือระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ บ่าอินทรธนูมี ๑ แถบใหญ่ ๑ แถบเล็กขมวด เพิ่มครุฑพ่าห์ (C9 ขึ้นไป)

๒.การติดบ่าอินทรธนูข้าราชการพลเรือน ชุดพิธีการ หรือชุดขาว ในแต่ละระดับมีดังนี้

          ๒.๑ ข้าราชการครูระดับ คศ.๑ หรือระดับปฏิบัติการ บ่าอินทรธนูเป็นช่อชัยพฤกษ์มีดอก ๓ ดอก (C5-C6)

           ๒.๒ ข้าราชการครูระดับ คศ.๒และ ข้าราชการครูระดับ คศ.๓ หรือระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ  บ่าอินทรธนูเป็นช่อชัยพฤกษ์ (C7-C8)

           ๒.๓ ข้าราชการครูระดับ คศ.๔และ ข้าราชการครูระดับ คศ.๕ หรือระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ บ่าอินทรธนูเป็นช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน (C9 ขึ้นไป)

     จะเห็นว่าบ่าอินทรธนูข้าราชการครูในแต่ละระดับมีรายละเอียดแตกต่างกัน เพื่อความสะดวกในการจดจำ สามารถสรุปเป็นตารางบ่าอินธนูข้าราชการได้ ดังนี้

Leave a Reply

%d bloggers like this: